strona główna

E-prenumerata

Regulamin elektronicznej prenumeraty

Lipiec 07 13:23 2014 Wydrukuj

 1. Definicje użyte w regulaminie:
 • Sprzedający – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., NIP: 1180009226, Regon 011570708, z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – KRS 0000082863.
 • Czytelnik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolności do czynności prawnych.
 • E-prenumerata – usługa polegająca na sprzedaży elektronicznych wydań kolejnych numerów czasopism w formacie PDF.
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedającego drogą elektroniczną usługi polegającej na umożliwieniu Czytelnikowi dostępu do zakupionej e-prenumeraty.
 2. Czytelnik, aby korzystać z e-prenumeraty, musi posiadać dostęp do Internetu umożliwiający pobieranie plików o objętości do 30 MB każdy oraz zainstalowany program Adobe Reader w najnowszej wersji.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania serwisu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Czytelnika.
 4. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie po opłaceniu przez Czytelnika e-prenumeraty udostępnić Czytelnikowi elektroniczne wydanie aktualnego numeru czasopisma. Każdy numer czasopisma może być pobrany przez Czytelnika tylko jeden raz.
 5. Sprzedający zastrzega, że e-prenumerata czasopism nie zawiera dodatków o charakterze reklamowym, np. płyty CD, DVD, próbki towarów, gadżety, kalendarze.
 6. Czytelnik ma dostęp do zakupionych e-prenumerat za pośrednictwem stron internetowych www.e-prenumerata.net.pl oraz e-prenumerata.oikos.net.pl.
 7. Sprzedający przyjmuje zamówienia na e-prenumeratę wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej czasopisma (zakładka „E-prenumerata”) przy jednoczesnym dokonaniu płatności w odpowiedniej kwocie na konto Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa, nr rachunku 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918 lub za pomocą serwisu internetowego Dotpay.
 8. Czytelnik wysyłając elektroniczny formularz zamówienia, oświadcza, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana pocztą zwykłą po zaznaczeniu przez Czytelnika właściwej opcji podczas wypełniania formularza zamówienia.
 10. Czytelnik może rozpocząć e-prenumeratę od dowolnego numeru z bieżącego roku kalendarzowego (czyli np. opłacając e-prenumeratę w maju 2013 r., może zadeklarować chęć jej rozpoczęcia od numeru 2/2013). Od 1 stycznia kolejnego roku numery z poprzedniego roku zostaną zarchiwizowane i będą dostępne wyłącznie w sprzedaży egzemplarzowej.
 11. Numer czasopisma, od którego rozpoczyna się e-prenumerata, deklaruje Czytelnik podczas wypełniania formularza zamówienia, np. 1/2013 (styczeń 2013 r.).
 12. Sprzedający prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany w formularzu adres e-mailowy, łącznie z danymi do logowania na stronach internetowych e-prenumeraty.
 13. Zamówienie Czytelnika zostanie przyjęte i potwierdzone dopiero po dokonaniu płatności.
 14. Sprzedający zezwala Czytelnikowi na przechowywanie, w celu archiwizacji, jednej kopii plików czasopisma z okresu opłaconej e-prenumeraty na nośniku zewnętrznym (pendrive, CD, DVD, HDD).
 15. Czytelnik ma prawo do wydrukowania w niskiej rozdzielczości (150 dpi) jednego egzemplarza każdego numeru czasopisma z okresu opłaconej e-prenumeraty.
 16. Czytelnik zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał ani odsprzedawał elektronicznej wersji osobom trzecim.
 17. Czytelnik ma prawo do składania reklamacji, najlepiej przesyłając wiadomość e-mailem (prenumerata@oikos.net.pl) lub listownie (Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa). Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni.
 18. Sprzedający przetwarza dane osobowe Czytelnika, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej między Czytelnikiem i Sprzedającym.
 19. Czytelnik może dodatkowo, składając elektroniczne zamówienie, wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych na rzecz Sprzedającego, innych współpracujących z nim wydawców oraz Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
 20. Dane osobowe Czytelnika są chronione w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób trzecich, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 21. Czytelnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.