Spis treści numeru 4/2007

Jak przeprowadzić walne zgromadzenie? | 22
Miłosz Kościelniak-Marszał

Wiosna dla kół łowieckich oznacza zamknięcie roku gospodarczego oraz zwoła-nie walnego zgromadzenia członków celem podsumowania minionego sezonu i przygotowania się do kolejnego. Warto zatem przypomnieć sobie najważniejsze przepisy dotyczące obrad, aby nie narażać się na późniejszą interwencję ZO PZŁ i uchylenie przyjętych uchwał.

Odkrywanie kamczatki | 34
Jerzy Golbiak

Kamczatka to cudowna kraina, którą 300 lat temu odkryli ruscy Kozacy. Rosjanie do dzisiaj mało wiedzą na jej temat, a większość mieszkańców innych krajów nic o niej nie słyszała. 

Sztucer dobrze oswojony | 59
Marek Czerwiński

Sztucer myśliwski (zwłaszcza wysokiej klasy) to broń wysoce precyzyjna, z której można strzelać bardzo celnie, jeśli tylko strzelec oswoi ją krok po kroku. Grzechem byłoby więc tego nie zrobić.