strona główna

Aktualności

Regulamin pracy zespołu nadzorczo-kontrolnego OZD

Regulamin pracy zespołu nadzorczo-kontrolnego OZD
Maj 29 10:54 2019 Wydrukuj

W najbliższym czasie odbędą się okręgowe zjazdy delegatów PZŁ. Zgodnie z nowym statutem mają one m.in. wybrać zespoły nadzorczo-kontrolne. Niestety statut nie daje żadnych wskazówek co do tego, czym powinny się zajmować te zespoły, jaki jest zakres ich kompetencji ani w jakim trybie będą działać. Określenie zadań zespołu i trybu jego prac należy zatem do OZD.
 
Aby zjazd mógł to zrobić, trzeba przede wszystkim wprowadzić stosowny punkt do porządku obrad, sformułowany np. tak: „Przyjęcie regulaminu pracy zespołu nadzorczo-kontrolnego”, a dodany do porządku obrad nawet w trakcie zebrania. Uzupełnienie porządku obrad w ten sposób pozwoli OZD nie tylko wybrać członków zespołu, lecz także uchwalić regulamin określający jego kompetencje i tryb pracy.
 
Projekt stosownego regulaminu został przygotowany przez dr. Witolda Daniłowicza, przewodniczącego olsztyńskiego OZD.
 
Red., Fot. archiwum

 PROJEKT
REGULAMIN
ZESPOŁU NADZORCZO-KONTROLNEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
 
Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego (dalej zwanego „Zespołem”) Okręgowego Zjazdu Delegatów (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady i tryb działania Zespołu.
 
§ 2
Zespół jest stałym organem pomocniczym Okręgowego Zjazdu Delegatów powołanym w celu kontrolowania realizacji przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego uchwał Okręgowego Zjazdu Delegatów.
 
§ 3
Zespół podlega wyłącznie Okręgowemu Zjazdowi Delegatów.
 
Skład Zespołu
§ 4
Zespół powoływany jest w składzie od 3 do 5 członków. Zespół konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 
§ 5
Przewodniczący Zespołu organizuje pracę Zespołu i prowadzi jego posiedzenia. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu lub niemożności działania jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego Zespołu.
 
Zadania kontrolne
§ 6
Zespół kontroluje działalność Zarządu Okręgowego pod względem realizacji przez Zarząd Okręgowy uchwał Okręgowego Zjazdu Delegatów, a w szczególności wykonania budżetu.
 
§ 7
Zespół działa zgodnie z ustalonym przez siebie planem pracy.
 
Tryb kontroli
§ 8
Przewodniczący Zespołu wyznacza na piśmie członka lub członków do przeprowadzenia kontroli.
 
§ 9
1. Zarząd Okręgowy obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Zarząd Okręgowy obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli, składać wyjaśnienia i oświadczenia oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń zarządu okręgowego.
3. Na żądanie kontrolującego łowczy okręgowy i pozostali członkowie Zarządu Okręgowego obowiązani są udzielać ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
 
§ 10
Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy Zarządu Okręgowego.
 
Protokoły kontroli i tryb postępowania z nimi
§ 11
1. Kontrolujący sporządza protokół kontrolny z przeprowadzonej kontroli, w terminie do 14 dni od daty jej zakończenia, obejmujący:
1) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
3) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
4) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
5) datę i miejsce sporządzenia protokołu,
6) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i łowczego okręgowego lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. Protokół sporządzany jest w trzech egzemplarzach, po jednym dla Zarządu Okręgowego, prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów i Zespołu.
 
§ 12
1. Zespół zatwierdza wyniki kontroli zawarte w protokole oraz rozpatruje złożone odmowy podpisania protokołu, a także uwagi i zastrzeżenia.
2. Przewodniczący Zespołu doręcza protokół łowczemu okręgowemu, z pouczeniem o możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń dotyczących kontroli i jej wyników w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

Posiedzenia
§ 13
1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Zespołu zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeby.
2. Posiedzenia Zespołu nieobjęte planem pracy zwoływane są przez przewodniczącego Zespołu z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek:
1) prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów,
2) nie mniej niż 2 członków Zespołu.
3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Zespołu biorący udział w posiedzeniu.
 
§ 14
1. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
2. Zespół podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
 
§ 15
Obsługę biurową Zespołu zapewnia Zarząd Okręgowy.
 

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.