strona główna

Aktualności

Tusze z odstrzału sanitarnego mogą trafiać do obrotu

Tusze z odstrzału sanitarnego mogą trafiać do obrotu
Marzec 23 17:28 2020 Wydrukuj

Przez kilka lat od wdrożenia i upowszechnienia procedury odstrzałów sanitarnych dzików w związku z rozprzestrzeniającym się ASF-em tusze pozyskanych tą drogą zwierząt mogły być przeznaczane wyłącznie na własny użytek myśliwego lub do utylizacji. Zgoda na marnotrawienie w ten sposób pełnowartościowej dziczyzny zdobytej w taki sam sposób co podczas polowania, jednak w ramach działań definiowanych inaczej niż polowanie, spotykało się z powszechnym niezrozumieniem. Wszystko wynikało jednak z odgórnych unijnych aktów prawnych.
 

Wspomniane wskazania co do tusz strzelonych dzików były w związku z tym zamieszczane w rozporządzeniach wojewodów lub powiatowych lekarzy weterynarii nakazujących dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich prowadzenie odstrzałów sanitarnych.
 
Ten stan uległ jednak zmianie w grudniu ub.r. Jak poinformował Główny Inspektorat Weterynarii (dalej GIW), obecnie nie ma przeszkód prawnych, aby tusze dzików pozyskanych na drodze odstrzału sanitarnego były wprowadzane do obrotu i trafiały zarówno do sprzedaży bezpośredniej, jak i do sieci punktów skupu dziczyzny. Pozwala to zarządcom oraz dzierżawcom obwodów łowieckich uzyskać przychód za tusze, których myśliwi nie dadzą rady zagospodarować we własnym zakresie. Przypomnijmy, że ryczałt wypłacany za dziki odstrzelone sanitarnie ma stanowić zwrot kosztów poniesionych przez osoby dokonujące odstrzału i koło łowieckie (lub zarządcę obwodu). Swoboda w obrocie tuszami z odstrzału sanitarnego dotyczy jednak wyłącznie obszarów spoza stref, gdzie obowiązują obostrzenia w związku z ASF-em. Tam nadal trzeba przestrzegać ograniczeń w tym zakresie wynikających z właściwych rozporządzeń ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Możliwość wprowadzenia do obrotu tusz z odstrzału sanitarnego, który w myśl ustawy Prawo łowieckie nie jest polowaniem, wynika bezpośrednio ze zmiany Rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zastąpiło je Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych. Jak wyjaśnia GIW, do 13 grudnia 2019 r. mięso uznawano za niezdatne do spożycia, m.in. jeżeli pochodziło ze zwierząt niepoddanych przed ubojem badaniu weterynaryjnemu, przy czym wyjątek stanowiła tutaj upolowana zwierzyna. Natomiast zgodnie ze stanem obowiązującym od 14 grudnia 2019 r. wcześniejsze badanie nie dotyczy zwierząt łownych. Z pozoru subtelna zmiana zniosła warunek konieczny dla wprowadzenia tuszy do obrotu, którym do tej pory było upolowanie zwierzęcia zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie łowieckiej. Dodatkowo, jak zwraca uwagę GIW, odstrzał sanitarny znalazł umocowanie w Prawie łowieckim po nowelizacji wynikającej ze specustawy w sprawie zwalczania ASF-u, uchwalonej przez sejm w grudniu 2019 r. i obowiązującej od 31 stycznia tego roku. Realizację odstrzału sanitarnego obwarowano koniecznością przestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie polowań, co także zmieniło rozumienie tego pojęcia w zakresie obrotu dziczyzną. Mecenas Miłosz Kościelniak-Marszał uczula jednak, że ma to swoje dalsze konsekwencje. Zwierzyna pozyskana na drodze odstrzału sanitarnego staje się teraz własnością zarządcy lub dzierżawcy obwodu, a nie myśliwego. Koło łowieckie może wobec tego spożytkować ją według swojego uznania, w tym także pobierać opłaty za tusze wzięte na własny użytek. 

Mimo powyższej zmiany w prawodawstwie unijnym dotąd nie wszyscy wojewodowie dostosowali do niej brzmienie obowiązujących rozporządzeń w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików.
 
ADP, Fot. Vlasto Opatovsky/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.