strona główna

Aktualności

Zmiana prawa w zakresie szkód łowieckich

Zmiana prawa w zakresie szkód łowieckich
Grudzień 07 16:57 2021 Wydrukuj

8 grudnia wchodzi w życie Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Według doniesień części mediów nowela ma rozszerzyć odpowiedzialność dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w ten sposób, że zapewni możliwość ubiegania się o odszkodowania łowieckie również przez rolników, którzy nie zgodzili się na budowę na ich gruntach urządzeń zapobiegających szkodom. Nie jest to jednak prawda.

Nowelizacja to następstwo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2019 r. (sygn. akt K 45/16), który uchylił art. 48 pkt 3 Prawa łowieckiego w zakresie, w jakim przewidywał on jako skutek odmowy zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie niepozostające w związku przyczynowym z taką odmową. W ramach przykładu wskazywano brak zgody na umieszczenie znaku zakazującego wstępu na obszar stanowiący ostoję zwierzyny.

W praktyce wyrok Trybunału Konstytucyjnego niewiele zmieniał, ponieważ już wcześniej sądy powszechnie przyjmowały, że rolnik traci prawo do odszkodowania na podstawie art. 48 pkt 3 Prawa łowieckiego tylko wtedy, gdy między jego decyzją a szkodą występuje związek przyczynowo-skutkowy. Obrazowo mówiąc: aby ktoś stracił prawo do odszkodowania, szkoda musiała powstać w obrębie oddziaływania urządzenia, na którego postawienie nie wyrażono zgody. Jeśli rolnik nie zgodził się na umieszczenie ambony w jednym miejscu działki, a szkoda pojawiła się na zupełnie innej jej części, to zachowywał on prawo do rekompensaty.

Obecna nowelizacja nie zmienia tej zasady. Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych nadal muszą współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami łowieckimi. Za niestosowanie się do tego obowiązku – jak wynika z orzecznictwa – może grozić utrata prawa do odszkodowania. Taka sama sankcja czeka posiadaczy uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, jeśli nie wyrażą oni zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń albo na wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowania oraz szkód niezależnych od wzniesienia urządzeń bądź wykonania zabiegów, na które posiadacz uszkodzonych upraw lub płodów rolnych nie wyraził zgody. W dalszym ciągu regułą w takim przypadku jest utrata odszkodowania. Wyjątkiem od niej będzie udowodnienie przez poszkodowanego, że nawet gdyby urządzenie stanęło albo wykonano by pominięty zabieg, szkoda i tak by powstała.
 
Miłosz Kościelniak-Marszał, Fot. Archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.