Czy raportować odstrzał dzików w ZIPOD?

13 stycznia w witrynie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego ukazał się komunikat, w którym Zarząd Główny PZŁ podkreślił, że projekt rozporządzenia nakładającego obowiązek zgłaszania odstrzału dzików za pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego pod rygorem pomniejszenia należnej z tego tytułu kwoty o 20% jest w dalszym ciągu procedowany. W związku z tym nie ma obowiązku stosowania aplikacji raportującej ZIPOD (Zintegrowanego Interfejsu Padłych i...

Ustawa o gatunkach obcych wchodzi w życie

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, która wprowadza również nowe regulacje do Prawa łowieckiego, wchodzi w życie 18 grudnia. Od tego dnia pojawia się obowiązek poprzedzania planowanych wsiedleń bażantów, danieli i muflonów formalnym zgłoszeniem do ministra właściwego ds. środowiska (ustawa dokładnie wymienia, co powinno zawierać takie zgłoszenie). Ten będzie mógł się sprzeciwić zakładanemu działaniu, jeśli stwierdzi, że przyniesie ono szkodę...

Zmiana prawa w zakresie szkód łowieckich

8 grudnia wchodzi w życie Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Według doniesień części mediów nowela ma rozszerzyć odpowiedzialność dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w ten sposób, że zapewni możliwość ubiegania się o odszkodowania łowieckie również przez rolników, którzy nie zgodzili się na budowę na ich gruntach urządzeń zapobiegających szkodom. Nie jest to jednak prawda. Nowelizacja to następstwo wyroku...

Rozszerzenie prawa do odszkodowania za straty spowodowane przez zwierzynę

Aktualizacja: Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie została opublikowana w Dzienniku Ustaw 23 listopada i wchodzi w życie po 14 dniach, tj. 8 grudnia 2021 roku. Obejmuje ona wyłącznie zmianę art. 48 pkt 3 – rozszerza prawo posiadacza zniszczonych przez zwierzynę upraw lub płodów rolnych do rekompensaty nawet w sytuacji, kiedy nie wyraził on zgody na budowę urządzeń łowieckich lub wykonywanie zabiegów profilaktycznych, ale pod warunkiem, że te...

Wsiedlenia bażantów pod kontrolą ministra środowiska

Ustawa o gatunkach obcych, podpisana przez prezydenta w sierpniu, ale jeszcze nieobowiązująca, wprowadza m.in. ograniczenia związane z wsiedlaniem („wprowadzaniem do środowiska”) bażantów, a także muflonów i danieli. W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, które z dużym opóźnieniem jest...

Unia ogranicza eksport mięsa dzików ze strefy wolnej od ASF-u

Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 sierpnia i wchodzi w życie po upływie 14 dni, tj. 31 sierpnia. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Konieczność zastąpienia aktualnie...

Sezon na ptactwo rozpocznie się później

Aktualizacja: 8 lipca w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Przesuwa ono termin rozpoczęcia okresu polowań na krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice oraz łyski na 1 września, a jego zakończenia – na 31 grudnia.    Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni, tj. 23 lipca.

Badanie pod kątem włośni mięsa branego na użytek własny ma być darmowe, ale…

Przy okazji prac nad nowelizacją ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej planuje się także wprowadzenie poprawek do ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. Propozycje zmian odnoszą się m.in. do badania mięsa dzików na obecność włośni. Opłaty za to mają zostać całkowicie zniesione. Ale uwaga – będzie to dotyczyć tylko tusz branych przez myśliwych na własny użytek.   Ustawodawca planuje jednocześnie nałożyć na dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich (a...

Zmiany w egzaminie ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

Minister klimatu i środowiska przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody, którego złożenie jest wymagane od przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne obejmujące polowania (muszą oni przynajmniej zatrudniać osobę spełniającą wspomniany warunek). Dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 2005 r. utraciło swoją moc w maju ub.r. w związku z implementacją rozporządzenia RODO do prawa krajowego....