Sprawa sołtysów się nie udała – sejm uchwalił zmianę w szacowaniu szkód łowieckich

Trzecia za obecnych rządów nowelizacja Prawa łowieckiego w zakresie szkód łowieckich nie przebiega w szczególnie emocjonującej atmosferze. W toku prac sejmowych nad poselską zmianą prowadzącą do zastąpienia w komisjach szacujących przedstawiciela gminy reprezentantem WODR-u oraz przywrócenia pierwszeństwa w prowadzeniu procesu likwidacji szkód zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich (przy utrzymaniu procedury odwoławczej z udziałem nadleśniczego) nie pojawił się żaden głos pozarządowych organizacji przyrodniczych.

Nowelizacja szkodowa po czytaniu w połączonych komisjach

Sejmowe komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 7 czerwca br. pochyliły się nad poselskim projektem nowelizacji Prawa łowieckiego, który na nowo reguluje kwestie likwidacji szkód łowieckich. Jak argumentował przedstawiciel wnioskodawców poseł Robert Telus (PiS), konieczność tej zmiany wynika z tego, że ustawa uchwalona 22 marca br. „z przyczyn technicznych nie może wejść w życie”. Gminy bardzo szeroko zaprotestowały bowiem przeciwko nowo nałożonym obowiązkom. Telus poprosił jednocześnie o jak najszybsze uchwalenie sugerowanych poprawek, gdyż doszło do patowej sytuacji w zakresie likwidacji szkód łowieckich.

PiS zmienia zasady szacowania szkód łowieckich

28 maja br. grupa posłów PiS złożyła do sejmu projekt nowelizacji Prawa łowieckiego. Obejmuje on wyłącznie kwestie związane z szacowaniem szkód łowieckich. Zgodnie z zapisami dokumentu miejsce przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin zajmą przedstawiciele wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego (dalej ODR). Wnioski o szacowanie szkód będą na powrót składane do zarządców lub dzierżawców obwodów. Sam proces likwidacji ma wprawdzie...

Nowelizacja Prawa łowieckiego zaskarżona do TK

Zgodnie z zapowiedziami, które padały z mównicy sejmowej w toku procedowania nowelizacji Prawa łowieckiego, posłowie Bartosz Józwiak (Kukiz’15) oraz Urszula Pasławska (PSL-UED) zdołali uzyskać wymagane poparcie i przygotować wniosek zaskarżający do Trybunału Konstytucyjnego część zapisów ustawy z 22 marca 2018 r. Został on złożony 21 maja br. Jako przedmiot kontroli wskazano pięć artykułów wprowadzonych nowelizacją do Prawa łowieckiego oraz jeden zmieniający ustawę o broni i amunicji.  

Ugoda z rolnikiem przy szacowaniu szkód

Kilka słów o szacowaniu szkód łowieckich wg nowej ustawy:   1. Nowe przepisy nie wykluczają możliwości oszacowania i naprawienia szkody w drodze samodzielnego porozumienia między poszkodowanym a kołem łowieckim, bez konieczności wdrażania procedury z udziałem gminy. Jest to postępowanie polubowne, wymagające zgody obu stron na takie załatwienie sprawy.   2. Polubowne wyjście przynosi korzyści obu stronom, ponieważ pozwala rolnikowi na mniej sformalizowane działania...

Badania okresowe myśliwych – kiedy dostarczyć orzeczenia lekarskie

Nowelizacja ustawy o broni i amunicji, której dokonano przy okazji zmiany Prawa łowieckiego, wprowadziła obowiązek okresowych, odnawianych co pięć lat badań lekarskich i psychologicznych dla posiadaczy broni palnej do celów łowieckich. Związane z tym ryzyko charakteryzuje Bartosz Bacia na łamach majowej BŁ (artykuł można pobrać TUTAJ).   W nowelizacji jednak nie sprecyzowano, w jakim czasie powinno się wykonać badania. Jak się dowiedzieliśmy w MSWiA, ponieważ ten...

Szkody łowieckie po nowemu czy po staremu?

Wejście w życie Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw wprowadziło poważne zamieszanie w kwestiach związanych z szacowaniem szkód łowieckich. Najpierw Zarząd Główny PZŁ pismem z 3 kwietnia polecił zarządom okręgowym, aby poinformowały koła łowieckie, że podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód i ustalanie wysokości odszkodowania jest obecnie organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Według nowego prawodawstwa szacowania dokonują zespoły składające się z przedstawicieli gminy, przedstawiciela dzierżawcy obwodu oraz właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

Prezydent podpisał nowelizację Prawa łowieckiego

29 marca br. prezydent RP Andrzej Duda zakończył proces legislacyjny i podpisał ustawę z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (ustawy o lasach, ustawy o izbach rolniczych, ustawy o broni i amunicji, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów; jednocześnie uchylono ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie Prawa łowieckiego, która wprowadzała nowe rozwiązania z zakresu szacowania szkód łowieckich).

„Niech żyją!” nie kłamie na temat opinii ws. dzieci na polowaniach…

Publikacja informacji o tym, jakoby koalicja „Niech żyją!” posłużyła się nieistniejącym stanowiskiem Komitetu Psychologii PAN w złożonej do senatu opinii nt. zakazu udziału dzieci w polowaniach, spotkała się ze zdecydowaną reakcją osób związanych z tą antyłowiecką inicjatywą. Otrzymaliśmy m.in. wiadomość od Arkadiusza Glaasa, współzałożyciela oraz wieloletniego koordynatora kampanii społecznej i koalicji organizacji pozarządowych pod nazwą „Niech żyją!” (wywiad z nim, zatytułowany „Porozumienie jest niezbędne dla ratowania przyrody”, opublikowaliśmy na łamach BŁ nr 8/2015 – zainteresowani mogą go pobrać TUTAJ).

Finisz prac nad Prawem łowieckim i ostra krytyka międzynarodowa

Uchwała senatu w sprawie nowelizacji Prawa łowieckiego została 20 marca rozpatrzona przez połączone sejmowe komisje OŚZNiL oraz RiRW. Zarekomendowały one przyjęcie wszystkich siedmiu poprawek wprowadzonych przez izbę wyższą parlamentu. Przypomnijmy, że oprócz kwestii redakcyjno-porządkowych były to: odrzucenie zapisu o konieczności ewidencjonowania postrzałków, usunięcie sankcji za umyślne utrudnianie wykonywania polowań zbiorowych (sam zakaz wypadł z ustawy jeszcze w toku głosowania w sejmie) oraz przywrócenie współpracowników organów bezpieczeństwa PRL do katalogu osób, które nie będą mogły pełnić zadań w organach PZŁ.