Rządowy projekt Prawa łowieckiego skierowany do pierwszego czytania

Ledwie rządowy projekt zmiany Prawa łowieckiego wpłynął do laski marszałkowskiej (nastąpiło to 15 listopada), a już (18 listopada) został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W toku opiniowania wciąż jest natomiast nowelizacja złożona do Sejmu 21 października przez ugrupowanie Kukiz’15 (więcej o niej TUTAJ).   Rządowa nowelizacja, jak wiemy, realizuje m.in. niewykonany w porę wyrok TK w sprawie poszanowania prawa własności przy wyznaczaniu obwodów łowieckich.

Zmiany w ustawie o broni i amunicji wg Kukiz’15

Odważne zmiany legislacyjne ugrupowanie Kukiz’15 opracowało nie tylko w Prawie łowieckim. 4 listopada br. do Sejmu wpłynął bowiem projekt ustawy o broni i amunicji autorstwa Jarosława Lewandowskiego, prezesa Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce, powstały we współpracy z Ruchem Obywatelskim Miłośników Broni. Dokument zawiera kilka rewolucyjnych rozwiązań. Jak zatweetował przedstawiciel wnioskodawców, poseł Bartosz Józwiak, została w nim zaproponowana „normalność” w podejściu do prawa posiadania broni palnej.

Rządowa nowela Prawa łowieckiego wpłynęła do Sejmu – zmiany w szacowaniu i wypłacie odszkodowań

Rządowy projekt Prawa łowieckiego, który Rada Ministrów skierowała do Sejmu już 20 września br., trafił do laski marszałkowskiej 15 listopada br. (w ostatecznej wersji można go pobrać TUTAJ). Przypomnijmy – za informacją podaną na witrynie internetowej izby niższej parlamentu – że dotyczy on wprowadzenia mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich oraz wykonania wyroku TK (P 19/13) i dostosowania niektórych delegacji do wymagań Konstytucji. Jednak w dokumencie pojawiły się także zapisy istotnie zmieniające podpisaną w czerwcu przez prezydenta głośną (planowanie powstania Funduszu Odszkodowawczego oraz wprowadzenia składek wnoszonych przez zarządców i dzierżawców) nowelę w sprawie zasad szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za straty spowodowane przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych (stąd wynika dość skomplikowana nazwa dokumentu: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie).

Demonopolizacja PZŁ wg Kukiz'15

21 października do Sejmu wniesiono projekt ustawy nowelizującej Prawo łowieckie przygotowany przez grupę posłów ugrupowania Kukiz’15. Jednym z głównych jego założeń jest możliwość wydzierżawiania obwodów łowieckich na drodze przetargów nie tylko kołom łowieckim, lecz także stowarzyszeniom myśliwych niezrzeszonych w PZŁ. Czynsz dzierżawny miałby trafiać do nadleśnictw oraz funduszy sołeckich (jako rekompensata za wykonywanie polowania na prywatnych gruntach).

Posiedzenie Komisji w sprawie Prawa łowieckiego odwołane

Zaplanowane na 11 czerwca br. na godz. 18.00 posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym miano przedstawić sprawozdanie podkomisji o projektach rządowym oraz poselskim nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, zostało odwołane. Jak informuje sekretariat Komisji, przyczyną było przewidziane na godz. 20.00 głosowanie podczas 94. posiedzenia Sejmu RP, a także szereg uwag i poprawek zgłoszonych do sprawozdania, z którymi muszą się zapoznać posłowie oraz zainteresowane instytucje, w tym PZŁ.

Nowela Prawa łowieckiego – projekt wraca do Komisji

11 czerwca (czwartek) o godz. 18.00 odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zostanie na nim rozpatrzone sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej, która pod przewodnictwem posła Tomasza Kuleszy (PO) przez cztery miesiące pracowała nad poselskim oraz rządowym projektem nowelizacji Prawa łowieckiego.

Kontrowersyjne zmiany Prawa łowieckiego

W projekcie nowelizacji Prawa łowieckiego, który został przygotowany w toku prac Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (…), znalazł się szereg rozwiązań niekorzystnych dla myśliwych. Szczególne kontrowersje wzbudza zawarty w nim zakaz pozyskiwania zwierzyny w obecności lub przy udziale dzieci poniżej 16. roku życia. Przeforsowano także zapisy zabraniające stosowania do polowań amunicji śrutowej ołowianej. Wątpliwości wiążą się ponadto z procedurą i konsekwencjami wyłączania nieruchomości z obwodu łowieckiego. Zgodnie z projektem za szkody wyrządzone na ich terenie przez zwierzynę odpowiedzialność ma bowiem ponosić Skarb Państwa.

O zakazie stosowania ołowiu…

Ograniczenia lub nawet całkowity zakaz stosowania amunicji ołowianej przez myśliwych jest jednym z głównych postulatów wysuwanych przez krajowe organizacje przyrodnicze. Naciski na zmianę obecnego stanu wzmogły się w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją Prawa łowieckiego. Proponowany przez Ministerstwo Środowiska zapis zakazujący stosowania śrutu ołowianego do polowania pojawił się nawet w ostatniej wersji projektu przygotowanego przez Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970) i rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 3192).

OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych o Prawie łowieckim

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych (pod którego szyldem odbywały się blokady dróg w ramach akcji protestacyjnej rolników) przedstawiło swój oficjalny głos w sprawie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Przewodniczący OPZZ RiOR Sławomir Izdebski w mocnych słowach odnosi się do obecnego modelu polskiego łowiectwa oraz działań władz PZŁ. Krytykuje również pomysł utworzenia Łowieckiego Funduszu Odszkodowawczego.

Rządowy projekt nowelizacji Prawa łowieckiego trafił do prac w podkomisji

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 19 marca br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego. Członkowie Komisji byli zgodni co do tego, że projekt rządowy należy skierować do podkomisji już pracującej nad dokumentem poselskim. Pojawiło się jednak wiele uwag wysuwanych przez przedstawicieli środowisk rolniczych i przyrodników.