Prawo łowieckie w Trybunale Konstytucyjnym

24 lipca br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie zgodności art. 34 pkt. 6 Prawa łowieckiego z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego w zakresie, w jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu – z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.

Komisje parlamentarne dyskutowały o naszych sprawach

img style="width: 171px; height: 26px;"...

Zmiany w Prawie łowieckim

W środę 25.04 Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo łowieckie.

Zmiany w prawie ochrony przyrody

Zakaz odstrzału kormorana, czapli i wydry na stawach hodowlanych wprowadziło rozporządzenie Ministra Środowiska, ustalające nową listę gatunków chronionych, z 12 października 2011 roku.

Trybunał Konstytucyjny wypowie się na temat Prawa Łowieckiego

Trybunał Konstytucyjny, po przeprowadzeniu wstępnej analizy, przyjął do rozpoznania skargę konstytucyjną w przedmiocie sprzeczności art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego z ustawą zasadniczą (sygn. SK 8/11).