Rozszerzenie prawa do odszkodowania za straty spowodowane przez zwierzynę

Aktualizacja: Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie została opublikowana w Dzienniku Ustaw 23 listopada i wchodzi w życie po 14 dniach, tj. 8 grudnia 2021 roku. Obejmuje ona wyłącznie zmianę art. 48 pkt 3 – rozszerza prawo posiadacza zniszczonych przez zwierzynę upraw lub płodów rolnych do rekompensaty nawet w sytuacji, kiedy nie wyraził on zgody na budowę urządzeń łowieckich lub wykonywanie zabiegów profilaktycznych, ale pod warunkiem, że te...

Wsiedlenia bażantów pod kontrolą ministra środowiska

Ustawa o gatunkach obcych, podpisana przez prezydenta w sierpniu, ale jeszcze nieobowiązująca, wprowadza m.in. ograniczenia związane z wsiedlaniem („wprowadzaniem do środowiska”) bażantów, a także muflonów i danieli. W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, które z dużym opóźnieniem jest...

Unia ogranicza eksport mięsa dzików ze strefy wolnej od ASF-u

Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 sierpnia i wchodzi w życie po upływie 14 dni, tj. 31 sierpnia. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Konieczność zastąpienia aktualnie...

Sezon na ptactwo rozpocznie się później

Aktualizacja: 8 lipca w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Przesuwa ono termin rozpoczęcia okresu polowań na krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice oraz łyski na 1 września, a jego zakończenia – na 31 grudnia.    Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni, tj. 23 lipca.

Badanie pod kątem włośni mięsa branego na użytek własny ma być darmowe, ale…

Przy okazji prac nad nowelizacją ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej planuje się także wprowadzenie poprawek do ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. Propozycje zmian odnoszą się m.in. do badania mięsa dzików na obecność włośni. Opłaty za to mają zostać całkowicie zniesione. Ale uwaga – będzie to dotyczyć tylko tusz branych przez myśliwych na własny użytek.   Ustawodawca planuje jednocześnie nałożyć na dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich (a...

Zmiany w egzaminie ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

Minister klimatu i środowiska przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody, którego złożenie jest wymagane od przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne obejmujące polowania (muszą oni przynajmniej zatrudniać osobę spełniającą wspomniany warunek). Dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 2005 r. utraciło swoją moc w maju ub.r. w związku z implementacją rozporządzenia RODO do prawa krajowego....

Polowanie na gatunki inwazyjne. Ustawa o gatunkach obcych na finiszu prac rządowych

Aktualizacja: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych została podpisana przez prezydenta 19 sierpnia, a w Dzienniku Ustaw opublikowano ją 17 września. Większość jej zapisów odnoszących się do łowiectwa i zwierzyny wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy, tj. 18 grudnia. Regulacje dotyczące ewidencjonowania odstrzału gatunków łownych należących do inwazyjnych gatunków obcych będą zaś obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku. Pierwszy rządowy projekt...

Senat przyjął ustawę w sprawie dzierżaw obwodów łowieckich

Aktualizacja: Prezydent Andrzej Duda 30 marca br. podpisał Ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Wydłuża ona ważność dzierżaw na najbliższy sezon oraz daje sejmikom województw czas na dokonanie podziału na obwody łowieckie do końca tego roku. Dokument tego samego dnia został podany do publicznej wiadomości i zacznie obowiązywać od 31 marca br. Na posiedzeniu senatu 25 marca większością głosów przyjęto uchwaloną przed miesiącem przez sejm zmianę Prawa łowieckiego, która wydłuża obowiązywanie umów dzierżawy obwodów łowieckich o kolejny sezon oraz daje sejmikom województw czas na dokonanie podziałów na obwody łowieckie i ich kategoryzację do końca tego roku. Jedyną poprawkę złożył Aleksander Pociej (KO), który zaproponował wprowadzenie 14-dniowego vacatio legis. Nie zyskało to jednak poparcia ani połączonych komisji Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ani senatorów w głosowaniu plenarnym.

Komisje senackie za przyjęciem ustawy odraczającej dzierżawy obwodów

Cztery sejmiki województw nie uporały się jeszcze z podziałem na obwody łowieckie i prawdopodobnie nie zdołają tego zrobić w ustawowym terminie, czyli przed końcem marca tego roku. Chodzi o województwa: łódzkie, lubelskie, mazowieckie i śląskie. Pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka (PiS) podczas posiedzenia połączonych senackich komisji Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 18 marca, zaznaczył przy tym, że zgodnie z pisemną...

Sejm uchwalił wydłużenie okresu dzierżaw do końca kolejnego sezonu

Sejm w trakcie 26. posiedzenia, które odbyło się 25 lutego, uchwalił projekt zmiany Prawa łowieckiego dotyczącej wydłużenia czasu na podział województw na obwody łowieckie. Nie udała się kolejna próba przeforsowania poprawek zgłoszonych przez Urszulę Zielińską (Koalicja Obywatelska), odrzuconych w pierwszym czytaniu w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (KOŚZNiL) 23 lutego oraz negatywnie zarekomendowanych podczas drugiego spotkania tego gremium dwa dni później.