Prawo łowieckie w Trybunale Konstytucyjnym

Lipiec 13 11:41 2012 Wydrukuj

24 lipca br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie zgodności art. 34 pkt. 6 Prawa łowieckiego z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego w zakresie, w jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu – z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.

 

24 lipca br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie zgodności art. 34 pkt. 6 Prawa łowieckiego (Do zadań PZŁ należy: […] prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego) z art. 2 Konstytucji RP (Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej) oraz art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego (W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz utraty członkostwa w kole łowieckim zainteresowany może – po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego – dochodzić swoich praw na drodze sądowej) w zakresie, w jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu – z art. 45 ust. 1 (Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd) i art. 77 ust. 2 (Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw) Konstytucji RP.

Dokumenty dotyczące tej sprawy można znaleźć pod adresem www.trybunal.gov.pl. O wyniku posiedzenia TK poinformujemy we wrześniowym numerze oraz na naszej stronie internetowej.

Red.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.