Planowana zmiana ustawy o broni i amunicji korzystna dla myśliwych

Do sejmu trafił poselski projekt ustawy o broni i amunicji, która ma zastąpić dotychczas obowiązujący akt z 1999 r. Głównymi celami przyświecającymi autorom są m.in. zmiana dotychczasowych przepisów niskiej jakości, w tym zniesienie pełnej uznaniowości organów policji, oraz dostosowanie naszego prawa do regulacji unijnych.   Jak zwracają uwagę wnioskodawcy, identyczne pod względem treści i podstawy wnioski o wydanie pozwolenia na broń niejednokrotnie zostają rozpoznane...

Przekazanie obwodów sposobem na wyjście z długów

Tuż przez końcem roku Zarząd Główny PZŁ, a zaraz potem pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa przypomnieli kołom łowieckim, że zbliża się czas składania wniosków o dzierżawę obwodów, co pozwala sądzić, że dwukrotnie już prolongowany termin wygaś­nięcia obecnych umów wreszcie dobiegnie końca i doczekamy się nowego rozdania. Choć zmiany granic budzą w myśliwych rozbieżne emocje, to należy postawić sprawę jasno: w interesie łowiectwa leży...

Nowelizacja Prawa łowieckiego dla Mazowsza

Aktualizacja: Złożony sejmowi 21 stycznia br. poselski projekt zmiany Prawa łowieckiego, który zmierzał do zapewnienia ciągłości prowadzenia przez dzierżawców i zarządców obwodów gospodarki łowieckiej oraz działań na rzecz walki z ASF-em w województwach, gdzie nie dokonano podziału na obwody łowieckie, został wycofany przez wnioskodawców 7 lutego. Wbrew upublicznionym przez pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edwarda Siarkę obszernym założeniom...

Czy raportować odstrzał dzików w ZIPOD?

13 stycznia w witrynie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego ukazał się komunikat, w którym Zarząd Główny PZŁ podkreślił, że projekt rozporządzenia nakładającego obowiązek zgłaszania odstrzału dzików za pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego pod rygorem pomniejszenia należnej z tego tytułu kwoty o 20% jest w dalszym ciągu procedowany. W związku z tym nie ma obowiązku stosowania aplikacji raportującej ZIPOD (Zintegrowanego Interfejsu Padłych i...

Ustawa o gatunkach obcych wchodzi w życie

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, która wprowadza również nowe regulacje do Prawa łowieckiego, wchodzi w życie 18 grudnia. Od tego dnia pojawia się obowiązek poprzedzania planowanych wsiedleń bażantów, danieli i muflonów formalnym zgłoszeniem do ministra właściwego ds. środowiska (ustawa dokładnie wymienia, co powinno zawierać takie zgłoszenie). Ten będzie mógł się sprzeciwić zakładanemu działaniu, jeśli stwierdzi, że przyniesie ono szkodę...

Zmiana prawa w zakresie szkód łowieckich

8 grudnia wchodzi w życie Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Według doniesień części mediów nowela ma rozszerzyć odpowiedzialność dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w ten sposób, że zapewni możliwość ubiegania się o odszkodowania łowieckie również przez rolników, którzy nie zgodzili się na budowę na ich gruntach urządzeń zapobiegających szkodom. Nie jest to jednak prawda. Nowelizacja to następstwo wyroku...

Rozszerzenie prawa do odszkodowania za straty spowodowane przez zwierzynę

Aktualizacja: Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie została opublikowana w Dzienniku Ustaw 23 listopada i wchodzi w życie po 14 dniach, tj. 8 grudnia 2021 roku. Obejmuje ona wyłącznie zmianę art. 48 pkt 3 – rozszerza prawo posiadacza zniszczonych przez zwierzynę upraw lub płodów rolnych do rekompensaty nawet w sytuacji, kiedy nie wyraził on zgody na budowę urządzeń łowieckich lub wykonywanie zabiegów profilaktycznych, ale pod warunkiem, że te...