Zmiany w egzaminie ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

Minister klimatu i środowiska przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody, którego złożenie jest wymagane od przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne obejmujące polowania (muszą oni przynajmniej zatrudniać osobę spełniającą wspomniany warunek). Dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 2005 r. utraciło swoją moc w maju ub.r. w związku z implementacją rozporządzenia RODO do prawa krajowego....

Polowanie na gatunki inwazyjne. Ustawa o gatunkach obcych na finiszu prac rządowych

Aktualizacja: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych została podpisana przez prezydenta 19 sierpnia, a w Dzienniku Ustaw opublikowano ją 17 września. Większość jej zapisów odnoszących się do łowiectwa i zwierzyny wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy, tj. 18 grudnia. Regulacje dotyczące ewidencjonowania odstrzału gatunków łownych należących do inwazyjnych gatunków obcych będą zaś obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku. Pierwszy rządowy projekt...

Senat przyjął ustawę w sprawie dzierżaw obwodów łowieckich

Aktualizacja: Prezydent Andrzej Duda 30 marca br. podpisał Ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Wydłuża ona ważność dzierżaw na najbliższy sezon oraz daje sejmikom województw czas na dokonanie podziału na obwody łowieckie do końca tego roku. Dokument tego samego dnia został podany do publicznej wiadomości i zacznie obowiązywać od 31 marca br. Na posiedzeniu senatu 25 marca większością głosów przyjęto uchwaloną przed miesiącem przez sejm zmianę Prawa łowieckiego, która wydłuża obowiązywanie umów dzierżawy obwodów łowieckich o kolejny sezon oraz daje sejmikom województw czas na dokonanie podziałów na obwody łowieckie i ich kategoryzację do końca tego roku. Jedyną poprawkę złożył Aleksander Pociej (KO), który zaproponował wprowadzenie 14-dniowego vacatio legis. Nie zyskało to jednak poparcia ani połączonych komisji Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ani senatorów w głosowaniu plenarnym.

Komisje senackie za przyjęciem ustawy odraczającej dzierżawy obwodów

Cztery sejmiki województw nie uporały się jeszcze z podziałem na obwody łowieckie i prawdopodobnie nie zdołają tego zrobić w ustawowym terminie, czyli przed końcem marca tego roku. Chodzi o województwa: łódzkie, lubelskie, mazowieckie i śląskie. Pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka (PiS) podczas posiedzenia połączonych senackich komisji Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 18 marca, zaznaczył przy tym, że zgodnie z pisemną...

Sejm uchwalił wydłużenie okresu dzierżaw do końca kolejnego sezonu

Sejm w trakcie 26. posiedzenia, które odbyło się 25 lutego, uchwalił projekt zmiany Prawa łowieckiego dotyczącej wydłużenia czasu na podział województw na obwody łowieckie. Nie udała się kolejna próba przeforsowania poprawek zgłoszonych przez Urszulę Zielińską (Koalicja Obywatelska), odrzuconych w pierwszym czytaniu w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (KOŚZNiL) 23 lutego oraz negatywnie zarekomendowanych podczas drugiego spotkania tego gremium dwa dni później.

Zmiana w sprawie dzierżaw obwodów zaakceptowana przez komisję

Projekt noweli Prawa łowieckiego wydłużający do końca roku czas na ustanowienie granic i kategoryzację obwodów łowieckich został przyjęty na wtorkowym (23 lutego) posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z istotną poprawką przewodniczącej Urszuli Pasławskiej (KP). W myśl wprowadzonej zmiany nowe uchwały o podziale na obwody łowieckie, również w województwach, które już się uporały z całym procesem, miałyby zacząć obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2022 r. Do końca przyszłego sezonu łowieckiego utrzymane w mocy mają zostać zarówno dotychczasowe granice obwodów, jak i ich kategoryzacja.

Wydłużenie ważności dzierżaw do końca przyszłego sezonu trafia pod obrady sejmu

Urzędy marszałkowskie województw mazowieckiego i małopolskiego wystąpiły do ministra klimatu i środowiska o wydłużenie terminu podziału tych terytoriów na obwody łowieckie, ponieważ wywiązanie się z tego zobowiązania jeszcze w tym sezonie okazuje się niemożliwe. Winą za opóźnienia obarczono pandemię COVID-19 oraz złożoność zadania, którego realizacja była utrudniona, gdyż część pracowników pracowała zdalnie. Dokonanie podziału wymaga natomiast przygotowania wielu danych graficznych i numerycznych dotyczących każdego obwodu łowieckiego, a także bardzo rozbudowanej procedury, łącznie z wielotygodniowymi konsultacjami społecznymi oraz potencjalnie kilkukrotnym uzgadnianiem szczegółów z różnymi podmiotami.

Program zwalczania ASF-u na 2021 r. Koniec z ryczałtem za lochy

Z opóźnieniem (do czego zdążyliśmy już przywyknąć) ukazuje się rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. W jego treści pojawiają się dwie istotne z punktu widzenia myśliwych zmiany. Pierwsza z nich to odejście od kupowania przez Inspekcję Weterynaryjną chłodni do obowiązkowego przetrzymywania tusz dzików, które zostały odstrzelone w strefach objętych unijnymi obostrzeniami w związku z ASF-em. Ten kierunek wydatkowania środków wskazano jako przeznaczenie ryczałtu za pozyskane dziki. Minister rolnictwa podkreślił ponadto, że koła mogą się starać o sfinansowanie takich chłodni z 20 mln zł dotacji, którą PZŁ uzyskał z NFOŚiGW. Zaznaczył zarazem, że podjęta decyzja wiąże się ze wstrzymaniem współfinansowania zakupu chłodni przez Komisję Europejską. W tej sytuacji znacznie obciążałoby to wyłącznie budżet Inspekcji Weterynaryjnej. Do tej pory z jej środków kupiono 1320 takich urządzeń.

Wnioski o dzierżawy obwodów do końca stycznia 2021 r.

Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 stycznia 2021 r. Wejdzie w życie po siedmiu dniach, tj. w piątek 29 stycznia.    Regulacja wprowadza trzy terminy składania wniosków o dzierżawę. Dla obwodów utworzonych od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. – do 15 lutego 2021 r., a dla powstałych od 1 do 31 stycznia 2021 r. – do 28 lutego 2021 r. W przypadku obwodów utworzonych po 1 lutego 2021 r. będzie obowiązywać termin 30 dni od ich utworzenia.

Dzierżawa obwodów po konsultacjach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odniosło się do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji dotyczących rozporządzenia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i wnioskodawców. Nie poznaliśmy jeszcze nowego brzmienia tego dokumentu, ale dowiadujemy się o kilku znaczących zmianach, które zostaną wprowadzone.   Zacznijmy jednak od opinii do projektu przedstawionej przez Rządowe Centrum Legislacji. Według...