Wydłużenie ważności dzierżaw do końca przyszłego sezonu trafia pod obrady sejmu

Urzędy marszałkowskie województw mazowieckiego i małopolskiego wystąpiły do ministra klimatu i środowiska o wydłużenie terminu podziału tych terytoriów na obwody łowieckie, ponieważ wywiązanie się z tego zobowiązania jeszcze w tym sezonie okazuje się niemożliwe. Winą za opóźnienia obarczono pandemię COVID-19 oraz złożoność zadania, którego realizacja była utrudniona, gdyż część pracowników pracowała zdalnie. Dokonanie podziału wymaga natomiast przygotowania wielu danych graficznych i numerycznych dotyczących każdego obwodu łowieckiego, a także bardzo rozbudowanej procedury, łącznie z wielotygodniowymi konsultacjami społecznymi oraz potencjalnie kilkukrotnym uzgadnianiem szczegółów z różnymi podmiotami.

Program zwalczania ASF-u na 2021 r. Koniec z ryczałtem za lochy

Z opóźnieniem (do czego zdążyliśmy już przywyknąć) ukazuje się rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. W jego treści pojawiają się dwie istotne z punktu widzenia myśliwych zmiany. Pierwsza z nich to odejście od kupowania przez Inspekcję Weterynaryjną chłodni do obowiązkowego przetrzymywania tusz dzików, które zostały odstrzelone w strefach objętych unijnymi obostrzeniami w związku z ASF-em. Ten kierunek wydatkowania środków wskazano jako przeznaczenie ryczałtu za pozyskane dziki. Minister rolnictwa podkreślił ponadto, że koła mogą się starać o sfinansowanie takich chłodni z 20 mln zł dotacji, którą PZŁ uzyskał z NFOŚiGW. Zaznaczył zarazem, że podjęta decyzja wiąże się ze wstrzymaniem współfinansowania zakupu chłodni przez Komisję Europejską. W tej sytuacji znacznie obciążałoby to wyłącznie budżet Inspekcji Weterynaryjnej. Do tej pory z jej środków kupiono 1320 takich urządzeń.

Wnioski o dzierżawy obwodów do końca stycznia 2021 r.

Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 stycznia 2021 r. Wejdzie w życie po siedmiu dniach, tj. w piątek 29 stycznia.    Regulacja wprowadza trzy terminy składania wniosków o dzierżawę. Dla obwodów utworzonych od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. – do 15 lutego 2021 r., a dla powstałych od 1 do 31 stycznia 2021 r. – do 28 lutego 2021 r. W przypadku obwodów utworzonych po 1 lutego 2021 r. będzie obowiązywać termin 30 dni od ich utworzenia.

Dzierżawa obwodów po konsultacjach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odniosło się do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji dotyczących rozporządzenia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i wnioskodawców. Nie poznaliśmy jeszcze nowego brzmienia tego dokumentu, ale dowiadujemy się o kilku znaczących zmianach, które zostaną wprowadzone.   Zacznijmy jednak od opinii do projektu przedstawionej przez Rządowe Centrum Legislacji. Według...

Bez opłat za tusze dzików sanitarnych na użytek własny

Zgodnie z opiniami ministerstw rolnictwa i rozwoju wsi oraz klimatu i środowiska nie można obarczać myśliwych płatnościami za tusze dzików z odstrzału sanitarnego brane na użytek własny. Rozstrzygnięcie tego dylematu nastąpiło w wyniku działań Bartosza Sikorskiego, członka WKŁ „Raróg” w Gdańsku. Uchwałą walnego zgromadzenia tego koła z 2016 r. ustanowiono kwotę 70 zł za każdą wziętą na użytek własny tuszę dzika pozyskanego w ramach realizacji planu łowieckiego. W listopadzie 2019 r. zarząd „Raroga” wezwał członków koła do uregulowania płatności za dziki odstrzelone sanitarnie i przyjął do rozliczeń powyższą ryczałtową stawkę.

Leśnictwo i łowiectwo nowym działem administracji rządowej

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej została przyjęta przez sejm 20 listopada i skierowana pod obrady senatu. Na jej mocy wydzielono leśnictwo i łowiectwo jako nowy dział administracji rządowej (dotychczas obie dziedziny były częścią działu środowisko). Obejmie on sprawy: zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych; gospodarki leśnej; nasiennictwa w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego; ochrony lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa.   W...

Program zwalczania ASF-u na 2021 r. bez większych zmian dla myśliwych

Wyjątkowo przed końcem roku poznaliśmy projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (w ostatnich dwóch latach prace nad programem prowadzono dopiero w roku, w którym miał obowiązywać). Projekt nie zakłada większych zmian odnoszących się do gospodarki łowieckiej i zadań realizowanych przez myśliwych, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ASF-u. Choć układ tego dokumentu został nieco uporządkowany, dzięki czemu zyskał on na przejrzystości, to nadal nie rozwiano wielu wątpliwości związanych z interpretacją jego zapisów.

Resort środowiska przedstawił projekt kryteriów wyłaniania dzierżawców obwodów łowieckich

Światło dzienne ujrzał długo oczekiwany projekt rozporządzenia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. 28 października wiceminister Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przekazał go do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.   Dotychczasowy, nowy i nowo powstały Projekt dokumentu dzieli uczestników procesu wydzierżawiania...

Sprawozdania finansowe do 30 września, ale bez walnych zgromadzeń

7 września koła łowieckie zostały sparaliżowane komunikatem, w którym Zarząd Główny PZŁ wskazał, że koła łowieckie muszą do 30 września zorganizować walne zgromadzenia w celu zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok. Zważywszy na wynikający ze Statutu PZŁ 21-dniowy termin na zwołanie walnego zgromadzenia, musiałoby to nastąpić najpóźniej do 9 września br.          Na samym wstępie należy z zaskoczeniem odnotować, że centralny organ zrzeszenia...

Ministerstwo Środowiska skraca okres polowań na kaczki i łyski

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Proponowane zapisy przesuwają o dwa tygodnie rozpoczęcie sezonu na kaczki i łyski – z 15 sierpnia na 1 września. Koniec okresu polowań pozostaje bez zmian – 21 grudnia. 18 sierpnia projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych (pismo otrzymały: Polskie Towarzystwo Leśne, KRIR, SITLiD, Klub Przyrodników, Liga Ochrony Przyrody i PTOP „Salamandra”) oraz opiniowania (mają to zrobić PZŁ, DGLP, PROP, marszałkowie województw i wojewodowie). Zainteresowane strony dostały trzy dni na zgłoszenie uwag. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z brakiem zastrzeżeń.