Odstrzał dzików a stan epidemii – jest stanowisko MRiRW

Odstrzał dzików a stan epidemii – jest stanowisko MRiRW
Marzec 31 17:20 2020 Wydrukuj

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęło stanowisko w sprawie odstrzału dzików w czasie stanu epidemii, trwającego w Polsce od 20 marca br., i w sytuacji wprowadzenia w związku z nim zakazu przemieszczania się, który ma obowiązywać do 11 kwietnia. Zdaniem resortu zarówno polowania na dziki, jak i odstrzały sanitarne tych zwierząt powinny być realizowane również w dobie zagrożenia epidemicznego, ale z zachowaniem podstawowych środków ochronnych przeciwko wirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Redukcja populacji to nadal priorytet w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń (ASF-u).

 
Z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wynika, że zakaz przemieszczania się nie dotyczy m.in. „wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych”. Według MRiRW z pewnością nie obejmuje on wobec tego realizowania odstrzałów sanitarnych dzików przez doraźne zgrupowania zadaniowe złożone z posiadających uprawnienia do wykonywania polowania policjantów, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej lub Straży Granicznej oraz żołnierzy w przypadku nakazania takiego odstrzału przez wojewodę w drodze rozporządzenia. Co do myśliwych nie ma jednak pełnej jasności. Wprawdzie – jak czytamy w odpowiedzi na zapytanie prasowe – zakazom przemieszczania się nie powinni podlegać myśliwi wykonujący odstrzał sanitarny na mocy rozporządzenia powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody (o ile są zdrowi i stosują podstawowe środki ochronne przeciwko wirusowi wywołującemu chorobę COVID-19), choćby z tego względu, że niewywiązanie się z tego zadania wiąże się ze skutkami prawnymi, w tym wypowiedzeniem umowy dzierżawy obwodu łowieckiego. Jednak ostateczne stanowisko w tym zakresie powinien zająć minister zdrowia, który wydał rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu epidemii. Tymczasem resort zdrowia w rozmowie telefonicznej z nami wyjaśnił, że rozstrzygnięcie powyższych wątpliwości podlega kompetencji Ministerstwa Środowiska. Departament Komunikacji i Promocji MRiRW poinformował ponadto, że w kwestii wykonywania polowań indywidualnych i szacowania szkód łowieckich powinni zabrać głos Ministerstwo Klimatu oraz minister środowiska. Niestety resort klimatu do dziś się nie odniósł do zapytania wysłanego mu 24 marca br. przez redakcję (Ministerstwo Środowiska wciąż nie ma wyodrębnionej skrzynki kontaktowej).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczula zarazem, aby w związku z tym, że koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, w pozyskaniu dzików nie brały udziału osoby w złym stanie zdrowia, szczególnie cierpiące na gorączkę, kaszel lub duszności, tj. objawy charakterystyczne dla zakażenia tym wirusem, oraz osoby objęte kwarantanną. Resort przypomina także o obowiązku przestrzegania podczas polowań i odstrzałów sanitarnych dzików zasad bioasekuracji, które służą minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się ASF-u, ale mogą być też traktowane jako potencjalny element ochrony przed innymi chorobami zakaźnymi.  

Resort rolnictwa na naszą prośbę zajął stanowisko również w sprawie rekomendacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby wojewodowie powodowali okresowe wstrzymanie polowań w strefie nadgranicznej. Taką dyspozycję wydano ze względu na wprowadzenie czasowej kontroli granicy wewnętrznej Unii Europejskiej przy wsparciu wojska. Zdaniem MSWiA urządzanie polowań stwarza potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy oraz żołnierzy pełniących służbę w trybie całodobowym. Jednak jak informuje resort rolnictwa, w uzasadnionych przypadkach, po dokonaniu stosownych ustaleń z właściwym miejscowo komendantem placówki Straży Granicznej, MSWiA dopuszcza realizację obowiązku odstrzału sanitarnego dzików.
 
Red., Fot. gsshot/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.