Walne zgromadzenie na odległość

Walne zgromadzenie na odległość
Kwiecień 01 14:44 2020 Wydrukuj

W opublikowanej 31 marca br. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 568) nowelizacji ustawy antykryzysowej znalazł się przepis art. 15zzzr, zgodnie z którym: „Oświadczenie woli członka organu osoby prawnej innej niż Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, może zostać złożone w formie dokumentowej, a posiedzenia organów osób prawnych odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów. Do skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, bez względu na odmienne zastrzeżenie ustawy lub czynności prawnej”.

 
Zacytowany artykuł pozwala na posiedzenia organów kół łowieckich (jako osób prawnych), a także organów PZŁ (jako osoby prawnej; chodzi tu zwłaszcza o Naczelną Radę Łowiecką) w trybie wynikającym z jego brzmienia. Oznacza to, że posiedzenia zarządu i komisji rewizyjnej koła mogą się odbywać na odległość (zresztą z mocy Statutu PZŁ było to możliwe także dotychczas), ale – tu nowość – takie prawo uzyskały także walne zgromadzenia. Jest to istotne ze względu na problem upływających kadencji kół i wykreślenie z nowelizacji wspomnianej wyżej ustawy przepisu o przedłużeniu kadencji zarządów i komisji rewizyjnych.
 
Problemem pozostaje natomiast techniczne zorganizowanie takiego zgromadzenia. W przypadku zebrań sprawozdawczo-wyborczych nie będzie to w pełni wykonalne, choćby ze względu na konieczność przeprowadzenia głosowań tajnych. Omawiany przepis w obecnej sytuacji kryzysowej daje natomiast możliwość wykonania czynności wstępnych, np. uchwalenia porządku obrad walnego zgromadzenia, a następnie przerwy na określony czas. Pozwala też w tym trybie podjąć uchwały, które dla bytu koła są konieczne, a nie wymagają głosowania tajnego.
 
Krzysztof S. Grochalski, Fot. archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.