strona główna

Konkursy

Regulamin krzyżówki

Regulamin krzyżówki
Czerwiec 29 08:41 2020 Wydrukuj

Regulamin krzyżówki „Braci Łowieckiej”
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w zabawie polegającej na rozwiązaniu krzyżówki zamieszczonej w miesięczniku „Brać Łowiecka” (zwanej dalej „Krzyżówką”) oraz przyznawania nagród za poprawne rozwiązanie Krzyżówki.
2. Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Wydawnictwo Oikos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1 m. 7, NIP 118-00-09-226 (zwane dalej „Organizatorem”).
3. Warunki znalezienia się w gronie osób, które mogą otrzymać nagrody w Krzyżówce, lista nagród oraz wszelkie terminy dotyczące Krzyżówki będą podane w „Braci Łowieckiej”.
4. Osoba biorąca udział w przyznawaniu nagród w Krzyżówce (zwana dalej „Uczestnikiem”) przez wysłanie swojego zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Udział w przyznawaniu nagród w Krzyżówce mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych. Nagrody, o których mowa, przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
a) pracowników Organizatora;
b) innych niż wymienione w pkt a) osób, które brały udział w przygotowaniu Krzyżówki i organizowaniu przyznawania nagród w Krzyżówce.
 
§ 2 Komisja
 
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu przyznawania nagród w Krzyżówce, a w szczególności w celu oceny prawidłowości zgłoszeń Uczestników oraz wyłonienia spośród nich nagrodzonych osób Organizator powoła komisję. W skład komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
 
§ 3 Zasady uczestnictwa
 
1. Udział w przyznawaniu nagród w Krzyżówce polega na:
a) poprawnym rozwiązaniu Krzyżówki;
b) przesłaniu poprawnego rozwiązania Krzyżówki w formie odpowiednio wypełnionego kuponu pocztą na adres podany przez Organizatora w „Braci Łowieckiej”.
2. Czas na przesłanie poprawnego rozwiązania Krzyżówki zostanie określony w „Braci Łowieckiej”. W przypadku przesyłek pocztowych o dotrzymaniu terminu będzie decydować data stempla pocztowego.
3. Spośród Uczestników, którzy w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą poprawne rozwiązanie Krzyżówki, zostaną wyłonione nagrodzone osoby.
4. Przyznanie nagród w Krzyżówce odbędzie się w siedzibie Organizatora.
5. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na jej równowartość w gotówce.
6. Jedna osoba (z przypisanym do niej imieniem, nazwiskiem i adresem, ewentualnie numerem telefonu) może otrzymać jedną nagrodę w Krzyżówce.
7. W przyznawaniu nagród biorą udział wyłącznie oryginalne kupony z „Braci Łowieckiej”.
 
§ 4 Doręczenie nagród
 
1. Nagrody w Krzyżówce zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez Uczestnika w kuponie.
2. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym przez pocztę powoduje jej utratę.
3. Organizator nie odpowiada za problemy wynikłe z pracy poczty.
 
§ 5 Postanowienia końcowe
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z przyznawania nagród w Krzyżówce i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Reklamacje związane z przebiegiem przyznawania nagród w Krzyżówce należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Oikos sp. z o.o., ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa, w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 90 dni od dnia wyłonienia zwycięzców w Krzyżówce. Reklamacje związane z Krzyżówką rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Przyznawanie nagród w Krzyżówce jest prowadzone zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań, by zapewnić prawidłowy przebieg przyznawania nagród w Krzyżówce.
5. Organizator oświadcza, że wszelkie działania związane z Krzyżówką nie są akcją charytatywną.
6. Organizator oświadcza, że wszelkie działania związane z Krzyżówką nie są grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
7. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Oikos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przystąpienia do przyznania nagród w Krzyżówce, prawidłowego wyłonienia nagrodzonych Uczestników i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych). Dane będą przetwarzane przez 6 lat. Każdej osobie, która podała swoje dane, przysługuje prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w przyznawaniu nagród w Krzyżówce.
8. W przypadku wygranej imię i nazwisko Uczestnika oraz miejscowość, w której mieszka, mogą zostać, za jego zgodą wyrażoną w kuponie, opublikowane w „Braci Łowieckiej”.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.