strona główna

Regulaminy

Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych

Maj 26 14:05 2015 Wydrukuj

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Wydawca – Oficyna Wydawnicza OIKOS Sp. Z o.o. z siedziba w Warszawie, przy ul. Kaliskiej 1/7 (wydawca miesięcznika „Brać Łowiecka” i strony www.braclowiecka.net.pl)
Adres do korespondencji: 00-973 Warszawa, skr. Poczt. 54

Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca ogłoszenie drobne w drukowanym wydaniu miesięcznika „Brać Łowiecka” lub na stronie www.braclowiecka.net.pl

Ogłoszenie drobne – krótki bezpłatny lub płatny anons z dołączonym zdjęciem/zdjęciami (ogłoszenia na stronie internetowej). Podstawą wyceny ogłoszenia jest ilość znaków składająca się na treść ogłoszenia.

 1. Przyjmowanie przez Wydawcę do publikacji oraz zamieszczanie ogłoszeń w miesięczniku „Brać Łowiecka” i na stronie www.braclowiecka.net.pl odbywa się w oparciu o poniższy regulamin.
 1. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu.

§ 2

 1. Wydawca i redaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.
   
 2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub forma zamieszczonego ogłoszenia, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sadowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 1. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem ani zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).
 1. Złożenie zamówienia w jakiejkolwiek formie jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zamawiane ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).

§ 3

 1. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, Wydawca odmawia zamieszczenia ogłoszenia.
   
 2. Wydawca ma także prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia, jeżeli jego treść lub forma jest sprzeczna z linią programową miesięcznika „Brać Łowiecka” bądź charakterem publikacji.
   
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

II. Zamieszczanie ogłoszeń drobnych w papierowym wydaniu „Braci Łowieckiej” 

§ 4

 1. Ogłoszenie drobne w papierowym wydaniu „Braci Łowieckiej” może zamówić poprzez:
   
  • nadesłanie treści ogłoszenia na Kuponie na ogłoszenia drobne wydrukowanym w papierowym wydaniu „Braci Łowieckiej”. Kupon można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, faksem lub pocztą elektroniczną (skan kuponu).
  • nadesłanie treści ogłoszenia na formularzu umieszczonym na www.braclowiecka.net.pl w zakładce Ogłoszenia drobne/Ogłoszenia w wersji drukowanej. Formularz po wypełnieniu jest przesyłany drogą elektroniczną do Wydawcy. Po akceptacji treści ogłoszenia Ogłoszeniodawca dostaje potwierdzenie o przyjęciu ogłoszenia do druku.

§ 5

 1. Termin ostatecznego przyjęcia ogłoszenia drobnego upływa 5. dnia każdego miesiąca, np. termin przyjmowania ogłoszeń do numeru wrześniowego upływa 5 sierpnia itd.
   
 2. Dla ogłoszeń nadsyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, wiążącym terminem nadesłania ogłoszenia jest dzień, w którym kupon wraz z treścią ogłoszenia został dostarczony do Wydawcy.
   
 3. Jedna osoba może zamieścić tylko jedno bezpłatne ogłoszenie w tym samym numerze, drugie ogłoszenie poniżej 60 znaków kosztuje 18 PLN (brutto).

§ 6

 1. W przypadku ogłoszeń płatnych, warunkiem zamieszczenia ogłoszenia jest uregulowanie płatności przed emisją ogłoszenia.
   
 2. Opłaty za ogłoszenia drobne zamawiane na kuponie z papierowego wydania „Braci Łowieckiej” można dokonywać poprzez przelew bankowy, Pocztę Polską lub gotówką w siedzibie Wydawcy w godz. 9.00-16.00. Do wypełnionego kuponu z treścią ogłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.
   
 3. Wszystkie informacje potrzebne do uregulowania płatności za ogłoszenie drobne, podane są na kuponie.
   
 4. Opłaty za ogłoszenia drobne zamawiane na kuponie zamieszczonym na www.braclowiecka.net.pl prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
   
 5. Po akceptacji treści ogłoszenia, Ogłoszeniodawca otrzyma wypełniony formularz umożliwiający dokonanie płatności za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
   
 6. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Wydawcy, Ogłoszeniodawca otrzyma informacje potwierdzająca wpłatę i przyjęcie ogłoszenia do druku.
   
 7. W przypadku ogłoszeń opłacanych za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, ostateczny termin potwierdzenia płatności poprzez zaksięgowanie na koncie Wydawcy, upływa 11. dnia każdego miesiąca. Po tym terminie Ogłoszeniodawca otrzyma informacje o anulowaniu ogłoszenia, w przypadku ogłoszenia płatnego, którego treść została zaakceptowana ale nie wpłynęła płatność.

III. Zamieszczanie ogłoszeń drobnych na stronie www.braclowiecka.net.pl

§ 7

 1. Ogłoszenie drobne na stronie www.braclowiecka.net.pl można zamówić poprzez nadesłanie treści ogłoszenia na kuponie umieszczonym na www.braclowiecka.net.pl w zakładce Ogłoszenia drobne/Ogłoszenia internetowe.
 1. Kupon po wypełnieniu jest przesyłany drogą elektroniczną do Wydawcy. Po akceptacji treści ogłoszenia Ogłoszeniodawca dostaje potwierdzenie o przyjęciu ogłoszenia do publikacji na stronie internetowej.  

§ 8

 1. Czas emisji ogłoszenia bezpłatnego wynosi 30 dni.
   
 2. Kontynuacja emisji bezpłatnego ogłoszenia wymaga ponownego nadesłania treści ogłoszenia.
   
 3. Każdy ogłoszeniodawca może zamieścić nieograniczoną ilość bezpłatnych ogłoszeń.
   
 4. W tym samym czasie rozliczeniowym nie można wystawiać więcej niż jedno bezpłatne ogłoszenie tego samego przedmiotu, usługi, itp.
   
 5. Ogłoszeniodawca ma możliwość skrócenia czasu emisji ogłoszenia poprzez aktywację linku wstrzymującego emisję ogłoszenia, który otrzyma w e-mailu akceptującym treść ogłoszenia (ogłoszenia bezpłatne) lub potwierdzającym wpłatę (ogłoszenia płatne).

§ 9

 1. W przypadku ogłoszeń płatnych, warunkiem zamieszczenia ogłoszenia jest uregulowanie płatności przed emisją ogłoszenia.
   
 2. Opłaty za ogłoszenia internetowe, zamieszczane na stronie www.braclowiecka.net.pl, prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
   
 3. W przypadku ogłoszeń płatnych Ogłoszeniodawca, po otrzymaniu akceptacji treści ogłoszenia, dostaje gotowy formularz do opłacenia za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
   
 4. W przypadku ogłoszeń opłacanych za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.braclowiecka.net.pl w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Wydawcy.

IV. Reklamacje

 

§ 1

 1. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres korespondencyjny Wydawcy lub adres e-mail: reklama@oikos.net.pl
   
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niezrealizowanie zamówienia z powodu zdarzeń niezależnych od woli Wydawcy np. nieterminowe dostarczenie korespondencji.
   
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Prasowego.

wszystkie artykuły

Przeczytaj również

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.