strona główna

Okresy polowań

Okresy polowań | zmiana parametrów
Wybrany okres: 9.2023
Gatunek
Okres polowań
jeleń szlachetny
byki, łanie, cielęta
cały miesiąc
daniel
byki, łanie, cielęta
cały miesiąc
muflon
tryki, owce, jagnięta
30
sarna
kozły
cały miesiąc
kozy, koźlęta
30
dzik
cały miesiąc
borsuk
cały miesiąc
kuna leśna, kuna domowa, tchórz
cały miesiąc
lis
cały miesiąc
szakal złocisty
cały miesiąc
norka amerykańska
cały miesiąc
zając szarak, dziki królik
przy pomocy ptaków łowczych
cały miesiąc
bażant
koguty, kury1
30
koguty i kury przy pomocy ptaków łowczych
cały miesiąc
kuropatwa
, w drodze odłowu, przy pomocy ptaków łowczych
od 9
dzikie kaczki: krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica
cały miesiąc
gęsi: zbożowa, białoczelna, gęgawa
cały miesiąc
grzywacz
cały miesiąc
łyska
cały miesiąc
słonka
cały miesiąc
jarząbek
cały miesiąc
Wyjaśnienia przypisów
1 - tylko w OHZ z hodowlą

Lisy i szakale złociste w obwodach, gdzie w ostatnich dwóch latach kalendarzowych wsiedlano zające, bażanty lub kuropatwy – cały rok.

Lisy, borsuki, tchórze, kuny i szakale złociste w obwodach, gdzie występują głuszce lub cietrzewie – cały rok.

Krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice, łyski, gęgawy, gęsi zbożowe i gęsi białoczelne w granicach obszarów Natura 2000 wskazanych uchwałami sejmików województw śląskiego i małopolskiego – od 15 września do 21 grudnia.

Inwazyjne gatunki obce niebędące gatunkami łownymi, w tym: jelenie sika, jenoty, szopy pracze, piżmaki, bernikle kanadyjskie, gęsiówki egipskie i sterniczki jamajskie, na podstawie ważnego upoważnienia do polowania indywidualnego – cały rok.