strona główna

Okresy polowań

Okresy polowań | zmiana parametrów

Lisy i szakale złociste w obwodach, gdzie w ostatnich dwóch latach kalendarzowych wsiedlano zające, bażanty lub kuropatwy – cały rok.

Lisy, borsuki, tchórze, kuny i szakale złociste w obwodach, gdzie występują głuszce lub cietrzewie – cały rok.

Krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice, łyski, gęgawy, gęsi zbożowe i gęsi białoczelne w granicach obszarów Natura 2000 wskazanych uchwałami sejmików województw śląskiego i małopolskiego – od 15 września do 21 grudnia.

Inwazyjne gatunki obce niebędące gatunkami łownymi, w tym: jelenie sika, jenoty, szopy pracze, piżmaki, bernikle kanadyjskie, gęsiówki egipskie i sterniczki jamajskie, na podstawie ważnego upoważnienia do polowania indywidualnego – cały rok.