strona główna

Prenumerata

Dlaczego warto prenumerować Brać Łowiecką?

 • W prenumeracie cena pisma jest niższa niż w sprzedaży detalicznej – jeden egzemplarz w prenumeracie półrocznej kosztuje 13,33 zł brutto, w rocznej –13 zł brutto (w ciągu roku trzy numery gratis!), a w dwuletniej – tylko 11 zł brutto (w ciągu dwóch lat osiem numerów gratis!).
 • W razie wprowadzenia podwyżki cena w okresie opłaconej prenumeraty nie wzrasta.
 • Miesięcznik jest regularnie dostarczany bezpośrednio do domu lub firmy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Wraz z numerem kwietniowym nasi prenumeratorzy dostają kalendarzyk z okresami polowań po uwzględnieniu świąt oraz dni wolnych, a także tarczę do przystrzeliwania broni.
 • Prenumeratorzy otrzymują zniżki na książki wydawane nakładem Oficyny Wydawniczej Oikos, numery specjalne „Braci Łowieckiej” i ścienny kalendarz myśliwski oraz mają możliwość zakupu po niższych cenach wybranych produktów z Klubu Sprzedaży Wysyłkowej OW Oikos w sezonowych promocjach.

Kontakt do działu prenumeraty i dane do przelewu

Dział prenumeraty Robert Paziewski
tel. 22 659 36 50, 693 074 669, faks 22 822 66 49
e-mail: prenumerata@oikos.net.pl
 
Dział sprzedaży i marketingu Krzysztof Zazuliński
tel. 22 659 36 50, tel. 609 466 456
e-mail: k.zazulinski@oikos.net.pl
 
Dane do przelewu:
Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o.
ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa
Numer rachunku: 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918 

Regulamin prenumeraty

 • Prenumerata czasopism wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Oikos sp. z o.o. (Las Polski LP, Brać Łowiecka BL, Drwal DR, Agromechanika AM) realizowana jest wyłącznie przez Wydawnictwo.
 • Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje 6, 12 lub 24 kolejne wydania. Zamówienie złożone w danym miesiącu powoduje uaktywnienie prenumeraty od następnego wydania, np. prenumerata opłacona w listopadzie rozpoczyna się od numeru grudniowego.
 • Cena opłaconej prenumeraty nie ulega zmianie w przypadku zmiany cen detalicznych czasopism.
 • Koszty wysyłki prenumeraty pokrywa Wydawnictwo.
 • Aktualna cena prenumeraty podawana jest w najnowszych numerach czasopism.
 • Dla osób studiujących i uczących się (do 26 roku życia) cena prenumeraty AM jest niższa o 25%. Warunkiem otrzymania rabatu jest przesłanie (pocztą zwykłą, elektroniczna lub faksem) do Wydawnictwa kserokopii ważnej legitymacji studenckiej lub uczniowskiej.
 • Aby zamówić i otrzymać prenumeratę wybranego czasopisma należy:
  • wypełnić i opłacić w banku/na poczcie standardowy druk polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej. Wpłaty należy adresować na Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, nr konta 12.1020.1042.0000.8102.0240.5918. Blankiet powinien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami. W przypadku prenumeraty Braci Łowieckiej, w miejscu tytułem należy podać PREN BŁ / czas trwania prenumeraty w miesiącach, np. 12 / od którego numeru ma się ona rozpocząć, np. 06 / liczba prenumerat, np. 1. Prawidłowy wpis w polu tytułem PREN BŁ / 12 / 06 / 1. Wpłat za prenumeratę nie należy łączyć z innymi wpłatami lub
  • dokonać przelewu elektronicznego ze swojego konta bankowego. Wpłaty należy adresować jak w pkt. a lub
  • dokonać płatności przez strony www.dotpay.pl (karta kredytowa, przelew) korzystając z systemu Dotpay (numer Wydawcy w systemie - 1316). Wpłaty należy adresować jak w pkt. a lub
  • złożyć zamówienie na stronach www.braclowiecka.net.pl i opłacić sposobem podanym w zamówieniu. Wpłaty należy adresować jak w pkt. a lub zwrócić się do działu prenumeraty (listownie 02-316 Warszawa ul. Kaliska 1 m. 7, pocztą elektroniczną prenumerata@oikos.net.pl, telefoniczne 22 659-36-50 w godz. 800-1600, faksem 22 822-66-49) o wystawienie faktury, która będzie podstawą do dokonania zapłaty.
 • Nie są honorowane zapłaty za prenumeratę czekami, przekazami pocztowymi i gotówką przesyłaną w listach do Wydawnictwa. Gotówka przesłana listami i czeki będą odsyłane do nadawcy, przy czym Wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie.
 • Prenumerata jest realizowana po wpłynięciu pieniędzy na konto Wydawnictwa.
 • Faktura/faktura proforma za prenumeratę jest wystawiania w ciągu 7 dni po zarejestrowaniu wpłaty na koncie bankowym Wydawnictwa. Wcześniejsze wystawienie faktury jest możliwe wyłącznie na pisemne życzenie klienta. Nie ma możliwości wystawiania faktur w miejsce wcześniej wystawionych przez Wydawnictwo faktur proforma.
 • Uaktualnienia danych adresowych wymagają formy pisemnej (list, faks lub poczta elektroniczna). Klienci są zobowiązani do niezwłocznego powiadamiania Wydawnictwa o zmianach danych adresowych. Zaginięcie egzemplarzy czasopisma przesłanych w ramach prenumeraty na nieaktualny adres (niezmieniony z winy klienta) spowoduje nieuznanie reklamacji dotyczącej braku czasopism.
 • Reklamacje dotyczące nieotrzymania danego numeru czasopisma w prenumeracie powinny być zgłaszane po upływie 14 dni, licząc od momentu wysyłki (jest nim początek miesiąca z wyjątkiem dwutygodnika LP, gdzie momentem wysyłki jest początek i środek miesiąca) i nie później niż przed otrzymaniem kolejnego numeru czasopisma w prenumeracie. Reklamacje dotyczące braków ilościowych czasopisma lub wad produkcyjnych powinny być składane niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Reklamacje należy składać pisemnie (Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7), pocztą elektroniczną (prenumerata@oikos.net.pl) lub telefoniczne do Roberta Paziewskiego (22 659 36 50, 693 074 669) w dni robocze w godz. 800-1600.
 • Nie ma możliwości rezygnacji z rozpoczętej prenumeraty oraz zwrotu pieniędzy.
 • Dane osobowe prenumeratorów są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w bazie prenumeraty Wydawnictwa w celu realizacji złożonego zamówienia. W chwili, gdy prenumerator wyrazi na to zgodę jego dane mogą być wykorzystywane przez Oficynę Wydawniczą Oikos Sp. z o.o. w celach marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. Poz. 926) prenumerator ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

 
 

Formularz zamówienia prenumeraty Braci Łowieckiej
Rodzaj prenumeraty Cena brutto Liczba prenumerat
Prenumerata dwuletnia - wydanie drukowane (24 kolejne numery) 264 zł
Prenumerata roczna - wydanie drukowane (12 kolejnych numerów) 156 zł
Prenumerata półroczna - wydanie drukowane (6 kolejnych numerów) 80 zł
Prenumerata kwartalna - wydanie drukowane (3 kolejne numery) 45 zł
Prenumerata pojedynczy numer - wydanie drukowane (1 numer) 17 zł
Tytuł Cena brutto Liczba egzemplarzy
Kalendarz ścienny myśliwski na 2020 rok 27 zł
Numer specjalny BŁ 2019 – Magazyn kynologiczny, Pod Wiatr 20 zł
Książka "Ornitologia nie tylko dla myśliwych" – Andrzej G. Kruszewicz, Agnieszka Czujkowska (Cena: 109 zł + 6 zł koszt przesyłki) 115 zł
Książka "Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami" - Andrzej G. Kruszewicz (Cena: 29 zł + 6 zł koszt przesyłki) 35 zł
Numer specjalny "Dziczyzna na każdą okazję w przepisach Wojtka Charewicza" 25 zł
Zamawiam prenumeratę począwszy od numeru:
12 1020 1042 0000 8102 0240 5918
Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1/7, 02-316 Warszawa
Dane płatnika:

osoba prywatna
firma

Inny adres wysyłki

Dodatkowe informacje:
Tu można wpisać informacje dodatkowe. Jeżeli zamówienie jest dla instytucji, niezbędne jest wpisanie w tym polu imienia i nazwiska osoby zamawiającej.