Leśnictwo i łowiectwo nowym działem administracji rządowej

Leśnictwo i łowiectwo nowymi działami administracji rządowej
Listopad 25 07:39 2020 Wydrukuj

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej została przyjęta przez sejm 20 listopada i skierowana pod obrady senatu. Na jej mocy wydzielono leśnictwo i łowiectwo jako nowy dział administracji rządowej (dotychczas obie dziedziny były częścią działu środowisko). Obejmie on sprawy: zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych; gospodarki leśnej; nasiennictwa w zakresie leśnego materiału rozmnożeniowego; ochrony lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa.
 
W związku ze wspomnianą nowelą konieczne stały się zmiany paru innych ustaw, w tym Prawa łowieckiego. W tym przypadku „ministra właściwego do spraw środowiska” zastąpiono „ministrem właściwym do spraw leśnictwa i łowiectwa”. Będzie on współdziałał w wykonywaniu zadań określonych w zmienianych ustawach lub przejmie część obowiązków od ministra właściwego do spraw środowiska.
 
Przejście łowiectwa pod zarząd ministerstwa rolnictwa – o tym zamiarze oficjalnie powiadomiono w uzasadnieniu do projektu ustawy – wymaga jeszcze ewentualnej decyzji o nadaniu resortowi nowej nazwy (rozporządzeniem Rady Ministrów) oraz określenia szczegółowego zakresu działań stojącego na jego czele ministra i przyznania mu uprawnień do kierowania nowym działem administracji (rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów). Do tego czasu sprawy łowieckie pozostają w gestii ministra klimatu i środowiska.
 
Jak wyjaśnił ustawodawca, sprawy dotąd podlegające kompetencji ministra rolnictwa (rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne) są bardzo bliskie zagadnieniom nowego działu leśnictwo i łowiectwo. W uzasadnieniu do zaplanowanych zmian czytamy m.in., że prowadzenie działalności rolniczej wiąże się z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, czego przykładem są chociażby wpływ zwierząt łownych na uprawy rolne i związane z nim szkody łowieckie. Tę zależność w ostatnich latach dostrzega się także na polu walki z ASF-em – chorobą przenoszoną, jak piszą autorzy projektu ustawy, w szczególności przez dziki.
 
Red., Fot. 
JAKLZDENEK/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.